Ter­ve­tu­loa

Tutus­tu­maan meihin

Kan­kaan­pää­läi­nen Emron toi­mit­taa bro­dee­rat­tu­ja ja pai­net­tu­ja yri­tys- ja seu­ra­teks­tii­lei­tä, työ­vaat­tei­ta sekä mai­nos- ja lii­ke­lah­jo­ja, myös Suo­men rajo­jen ulko­puo­lel­le. Irto­merk­kien lisäk­si Emro­nis­sa toteu­te­taan bro­dee­raus myös suo­raan tuot­tee­seen. Läm­pö­ku­va­siir­to­lait­teet puo­les­taan mah­dol­lis­ta­vat tek­nis­ten mate­ri­aa­lien pai­na­mi­sen. Laa­ja vali­koi­ma ja oma tuo­te­myyn­ti tuo­vat asiak­kaal­le ideoi­ta ja valin­nan varaa. Tuot­tei­den sovi­tus onnis­tuu käte­väs­ti yri­tyk­sen pajal­la joko nor­maa­lien aukio­loai­ko­jen puit­teis­sa tai erik­seen sovit­tu­na tuote-esittelyiltana.

Emro­nin tekijät.

Eija Koleh­mai­nen

Omis­ta­ja, joka vaih­toi pank­ki­maa­il­man yrit­tä­jyy­teen eikä ole katu­nut päi­vää­kään. Eija jär­jes­tää, orga­ni­soi ja tekee asiak­kaan pal­ve­le­mis­ta teho­kas­ta tai­det­ta. Ei tun­ne käsi­tet­tä ”Ei onnistu.”

Kris­ta Lankinen

Opin­to­va­paal­la. Visua­lis­ti ja jär­jen ääni. Hoi­taa tuot­tei­den myyn­nin, kaik­ki­nai­set pape­ri­hom­mat ja aut­taa asiak­kai­ta saa­vut­ta­maan vision­sa tuot­tei­den valin­nan pai­na­tus­ten ja bro­dee­raus­ten suun­nit­te­lun avulla.

Anne Kos­ke­la

Ensim­mäi­nen työ­te­ki­jä. Alan ammat­ti­lai­nen, jon­ka taus­tal­ta löy­tyy koke­mus­ta muun muas­sa äly­vaa­tey­ri­tys Clothing+lla ja kan­kaan­pää­läi­sel­lä las­ten­vaa­te­teol­li­suu­den iko­nil­la, Reimalla.

Anni Mäki

Valo­ku­vaa­ja-graa­fik­ko, joka tup­sah­ti Emro­nil­le Kris­tan äitiys­lo­man tuu­raa­jak­si. Hoi­te­lee asia­kas­pal­ve­lun ja myyn­nin lisäk­si pai­no- ja tar­ra­tuo­tan­non tek­ni­set hom­mat alus­ta loppuun.

top