ter­ve­tu­loa

Tutus­tu­maan mei­hin

Kan­kaan­pää­läi­nen Emron toi­mit­taa bro­dee­rat­tu­ja tai pai­net­tu­ja teks­tii­le­jä, työ­vaat­tei­ta sekä mai­nos- ja lii­ke­lah­jo­ja kaik­kial­le Suo­meen. Emro­nis­sa osa­taan bro­dee­ra­ta irto­merk­ke­jä, mut­ta toteut­taa bro­dee­raus myös suo­raan tuot­tee­seen. Läm­pö­ku­va­siir­to­lait­teet puo­les­taan mah­dol­lis­ta­vat tek­nis­ten mate­ri­aa­lien pai­na­mi­sen. Laa­ja vali­koi­ma ja oma tuo­te­myyn­ti tuo­vat asiak­kaal­le ideoi­ta ja valin­nan varaa. Teks­tii­lien tai työ­vaat­tei­den sovi­tus onnis­tuu käte­väs­ti yri­tyk­sen pajal­la joko nor­maa­lien aukio­loai­ko­jen puit­teis­sa tai vaik­ka­pa erik­seen sovit­tu­na tuo­te-esit­te­lyil­ta­na.

Emro­nin teki­jät.

Eija Koleh­mai­nen

Omis­ta­ja, joka vaih­toi pank­ki­maa­il­man yrit­tä­jyy­teen eikä ole katu­nut päi­vää­kään. Eija jär­jes­tää, orga­ni­soi ja tekee asiak­kaan pal­ve­le­mis­ta teho­kas­ta tai­det­ta. Ei tun­ne käsi­tet­tä ”Ei onnis­tu.”

Kris­ta Lan­ki­nen

Visua­lis­ti ja jär­jen ääni. Hoi­taa tuot­tei­den myyn­nin, kaik­ki­nai­set pape­ri­hom­mat ja aut­taa asiak­kai­ta saa­vut­ta­maan vision­sa tuot­tei­den valin­nan pai­na­tus­ten ja bro­dee­raus­ten suun­nit­te­lun avul­la.

Anne Kos­ke­la

Ensim­mäi­nen työ­te­ki­jä. Alan ammat­ti­lai­nen, jon­ka taus­tal­ta löy­tyy koke­mus­ta muun muas­sa äly­vaa­tey­ri­tys Clothing+lla ja kan­kaan­pää­läi­sel­lä las­ten­vaa­te­teol­li­suu­den iko­nil­la, Rei­mal­la.

top