Tutus­tu tuotevalikoimaamme! 

Alta pää­set selaa­maan säh­köi­siä tuo­te­ku­vas­to­ja ja kar­toit­ta­maan tar­pei­sii­si sopi­via tuotteita. 

Mikä­li tar­vit­set apua ideoin­tiin, tule käy­mään mei­tä myy­mä­läs­sä tapaa­mas­sa. Luo­daan yhdes­sä toi­mi­via ratkaisuja!

Bro­dee­raus

Kun haluat edus­tus­teks­tii­leil­le arvok­kuut­ta ja kes­tä­vyyt­tä, suo­sit­te­le­mam­me valin­ta on bro­dee­raus! Bro­dee­rauk­seen sovel­tuu mel­kein mikä tahan­sa teks­tii­li. Bro­dee­raus­jäl­ki on aina laa­du­kas­ta ja kes­tä­vää: kuva ei haa­lis­tu eikä irtoa ja se kes­tää var­mas­ti hyvä­laa­tui­se­na koko teks­tii­lin eliniän.

Bro­dee­raam­me suo­raan vaat­tei­siin, mut­ta teem­me myös irto­merk­ke­jä, jot­ka voi­daan myö­hem­min ommel­la lopul­li­seen tuot­tee­seen. Bro­dee­raam­me pää­sään­töi­ses­ti meil­tä han­kit­tui­hin tuot­tei­siin, mut­ta bro­dee­rauk­seen voit tuo­da myös oman kan­kaan tai vaatteen.

Siir­to­pai­na­tus

Siir­to­pai­na­tus sopii erin­omai­ses­ti ohuil­le kan­kail­le, kuten tek­ni­siin urhei­lu­pai­toi­hin tai kuo­ri­tak­kei­hin, mut­ta pai­na­tuk­sia voi­daan teh­dä myös mel­kein mihin tahan­sa teks­tii­li­tuot­tee­seen. Tuo­tet­ta vali­tes­sa suun­nit­te­lem­me aina asiak­kaan kans­sa mil­lai­nen merk­kaus on sopivin.

Käy­täm­me kor­kea­laa­tui­sia mate­ri­aa­le­ja, jot­ka kes­tä­vät pesua. Sopi­vin pai­na­tus­ma­te­ri­aa­li vali­taan tuot­teen käy­tön mukaan. Pai­na­tuk­set kes­tä­vät 60–85°C pesun ja lai­tos­pe­suun mene­vil­le työ­vaat­teil­le käy­täm­me kemial­li­sen ja teol­li­sen pesun sekä kui­vauk­sen kes­tä­viä lämpösiirtokuvia.

top