Tämä on Emron Oy:n hen­ki­lö­tie­to­lain (10 ja 24 §) ja EU:n ylei­sen tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen (GDPR) mukai­nen rekis­te­ri- ja tietosuojaseloste.

Laa­dit­tu 20.5.2018. Vii­mei­sin muu­tos 30.8.2021

1. Rekis­te­rin­pi­tä­jä

Nimi: Emron Oy
Y‑tunnus: 2863217–3
Osoi­te: Teh­taan­ka­tu 16
Pos­ti­nu­me­ro: 38700
Pos­ti­toi­mi­paik­ka: Kankaanpää
Puhe­lin­nu­me­ro: 040 130 0944
Säh­kö­pos­tio­soi­te: toimisto@emron.fi

2. Rekis­te­ri­asioi­ta hoi­ta­va hen­ki­lö ja tietosuojavastaava

Yri­tys: Emron Oy
Nimi: Eija Kolehmainen
Osoi­te: Teh­taan­ka­tu 16
Pos­ti­nu­me­ro: 38700
Pos­ti­toi­mi­paik­ka: Kankaanpää
Puhe­lin­nu­me­ro: 040 130 0944
Säh­kö­pos­ti: eija.kolehmainen@emron.fi

3. Rekis­te­rin käyttötarkoitus

Rekis­te­rin nimi: Emron Oy:n asiakasrekisteri.

Kerät­tä­viä hen­ki­lö­tie­to­ja käy­te­tään asiak­kaan tilaus­ten val­mis­ta­mi­seen, toi­mit­ta­mi­seen ja asia­kas­suh­teen yllä­pi­toon sekä kehit­tä­mi­seen. Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn perus­tee­na on oikeu­tet­tu etu ja laki­sää­tei­set velvoitteet.

Uutis­kir­jeen tilaa­jil­le lähe­te­tään mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lia. Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn oikeus­pe­rus­tee­na on suostumus.

4. Tie­to­jen kerää­mi­sen ja käsit­te­lyn peruste

Asiak­kaan tie­to­ja kerä­tään ja käsi­tel­lään tilauk­sen teon yhtey­des­sä, jot­ta tilaus saa­daan val­mis­tet­tua ja toi­mi­tet­tua. Uutis­kir­jeen tilaa­jil­le toi­mi­te­taan markkinointimateriaalia.

5. Rekis­te­rin tietosisältö

Yri­tyk­sen nimi, Y‑Tunnus, hen­ki­lön nimi, säh­kö­pos­tio­soi­te, puhe­lin­nu­me­ro, osoi­te­tie­dot, tie­dot tila­tuis­ta tuot­teis­ta tai pal­ve­luis­ta, laskutustiedot.

6. Tie­to­jen säilytysaika

Hen­ki­lö­tie­dot säi­ly­te­tään niin kau­an, kun nii­tä tar­vi­taan asiak­kaan kans­sa teh­tä­vän sopi­muk­sen täy­tän­töön­pa­ne­mi­sek­si tai asia­kas­pal­ve­lun kehittämiseksi.

7. Sään­nön­mu­kai­set tietolähteet

Rekis­te­riin kerä­tään tietoja:
Hen­ki­löl­tä itsel­tään. Viran­omai­sen pitä­mis­tä rekis­te­reis­tä lain sal­li­mis­sa rajois­sa (esim. ytj.fi).

8. Sään­nön­mu­kai­set tie­to­jen luo­vu­tuk­set ja tie­to­jen siir­to EU:n tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulkopuolelle

Tie­to­ja ei sään­nön­mu­kai­ses­ti luo­vu­te­ta yri­tyk­sen ulko­puo­lel­le. Osa yri­tyk­sen käyt­tä­mis­tä ulko­puo­li­sis­ta pal­ve­lun- tai ohjel­mis­ton­tar­joa­jis­ta saat­ta­vat säi­lyt­tää tie­to­ja EU:n tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulkopuolella.

9. Eväs­tei­den käyttö

Käy­täm­me sivuil­lam­me ns. coo­kie-toi­min­toa eli eväs­tei­tä. Eväs­te on pie­ni, käyt­tä­jän tie­to­ko­neel­le lähe­tet­tä­vä ja siel­lä säi­ly­tet­tä­vä teks­ti­tie­dos­to, joka mah­dol­lis­taa inter­net-sivu­jen yllä­pi­tä­jän tun­nis­ta­maan usein sivuil­la vie­rai­le­vat kävi­jät, hel­pot­ta­maan kävi­jöi­den kir­jau­tu­mis­ta sivuil­le sekä mah­dol­lis­ta­maan yhdis­tel­mä­tie­don laa­ti­mi­sen kävi­jöis­tä. Tämän palaut­teen avul­la pys­tym­me jat­ku­vas­ti paran­ta­maan sivu­jem­me sisäl­töä. Eväs­teet eivät vahin­goi­ta käyt­tä­jien tie­to­ko­nei­ta tai tie­dos­to­ja. Käy­täm­me nii­tä siten, että voim­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me kun­kin yksi­löi­ty­jen tar­pei­den mukai­sia tie­to­ja ja palveluita.

Mikä­li sivuil­lam­me vie­rai­le­va käyt­tä­jä ei halua mei­dän saa­van edel­lä mai­nit­tu­ja tie­to­ja eväs­tei­den avul­la, useim­mat selai­noh­jel­mat mah­dol­lis­ta­vat eväs­te-toi­min­non pois­kyt­ke­mi­sen. Tämä tapah­tuu yleen­sä selai­men ase­tuk­sien kaut­ta. On kui­ten­kin hyvä ottaa huo­mioon se, että eväs­teet voi­vat olla tar­peel­li­sia joi­den­kin yllä­pi­tä­miem­me sivu­jen ja tar­joa­miem­me pal­ve­lui­den asian­mu­kai­sel­le toimimiselle.

10. Rekis­te­rin suojaus

Tie­dot siir­re­tään SSL-suo­ja­tun yhtey­den ylitse.
Säh­köi­set tie­dot on suo­jat­tu palo­muu­ril­la, käyt­tä­jä­tun­nuk­sin ja salasanoin.
Tie­to­jen käyt­tö­oi­keus on vain niil­lä rekis­te­rin­pi­tä­jän pal­ve­luk­ses­sa ole­vil­la hen­ki­löil­lä, jot­ka tar­vit­se­vat tie­to­ja tehtävissään.

11. Auto­maat­ti­nen päätöksenteko

Auto­ma­ti­soi­tu­ja yksit­täis­pää­tök­siä (EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen artikla 22) ei tehdä.

12. Rekis­te­röi­dyn oikeudet

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus tar­kas­taa, mitä hän­tä kos­ke­via tie­to­ja hen­ki­lö­tie­to­re­kis­te­riin on
tal­le­tet­tu. Kir­jal­li­nen tar­kas­tus­pyyn­tö tulee lähet­tää alle­kir­joi­tet­tu­na rekis­te­ri­asiois­ta vastaavalle
henkilölle.

Tar­kas­tusoi­keus on mak­su­ton enin­tään ker­ran vuo­des­sa toteutettuna.

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus vaa­tia vir­heel­lis­ten tai van­hen­tu­nei­den tie­to­jen oikai­sua tai
pois­ta­mis­ta. Hänel­lä on myös oikeus rajoit­taa tai vas­tus­taa tie­to­jen­sa käsit­te­lyä EU:n
tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen artiklo­jen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus peruut­taa aiem­min anta­man­sa suos­tu­mus tie­to­jen käsittelylle.

Rekis­te­röi­dyl­lä on myös oikeus kiel­tää tie­to­jen­sa käyt­tö suoramarkkinointitarkoituksiin.

top