Liik­keem­me

Emron Oy sijait­see Kan­kaan­pääs­sä, Poh­jois-Sata­kun­nas­sa. Toi­mi­tam­me tuot­tei­ta ympä­ri Suo­men, tar­vit­taes­sa myös ulko­mail­le! Myy­mä­läm­me on avoin­na maa­nan­tais­ta tors­tai­hin 8–16 ja per­jan­tai­sin 8–14 tai sopi­muk­sen mukaan.

Emron Oy
Osoi­te

Teh­taan­ka­tu 16
38700 Kan­kaan­pää
Aukio­loa­jat
ma-to klo 8–16
pe klo 8–14
toimisto@emron.fi

Las­ku­tus­tie­dot
Verk­ko­las­kuo­soi­te:
003728632173
Ope­raat­to­rin tun­nus (Maven­ta):
003721291126
Y‑tunnus:
2863217–3

Emro­nin teki­jät.

Eija Koleh­mai­nen

Omis­ta­ja, joka vaih­toi pank­ki­maa­il­man yrit­tä­jyy­teen eikä ole katu­nut päi­vää­kään. Eija jär­jes­tää, orga­ni­soi ja tekee asiak­kaan pal­ve­le­mis­ta teho­kas­ta tai­det­ta. Ei tun­ne käsi­tet­tä ”Ei onnis­tu.”

Kris­ta Lan­ki­nen

Äitiys­lo­mal­la. Visua­lis­ti ja jär­jen ääni. Hoi­taa tuot­tei­den myyn­nin, kaik­ki­nai­set pape­ri­hom­mat ja aut­taa asiak­kai­ta saa­vut­ta­maan vision­sa tuot­tei­den valin­nan pai­na­tus­ten ja bro­dee­raus­ten suun­nit­te­lun avul­la.

Anne Kos­ke­la

Ensim­mäi­nen työ­te­ki­jä. Alan ammat­ti­lai­nen, jon­ka taus­tal­ta löy­tyy koke­mus­ta muun muas­sa äly­vaa­tey­ri­tys Clothing+lla ja kan­kaan­pää­läi­sel­lä las­ten­vaa­te­teol­li­suu­den iko­nil­la, Rei­mal­la.

Anni Mäki

Valo­ku­vaa­ja-graa­fik­ko, joka tup­sah­ti Emro­nil­le Kris­tan äitiys­lo­man tuu­raa­jak­si. Hoi­te­lee asia­kas­pal­ve­lun ja myyn­nin lisäk­si pai­no- ja tar­ra­tuo­tan­non tek­ni­set hom­mat alus­ta lop­puun.

Kir­si Hei­mo­nen

Tam­mi­kuus­sa 2021 työt aloit­ta­nut tark­ka paja­hom­mien teho­pak­kaus, joka pai­naa ja bro­dee­raa min­kä ehtii. Kou­lu­tus- ja työ­ko­ke­mus käden­tai­don saral­ta.

Ota yhteyt­tä

top