Visua­li­soi unel­ma­si ja brän­dää se tyy­lil­lä.

He ovat tyy­ty­väi­siä

Emro­nis­sa pal­ve­lu on aina ilois­ta, ystä­väl­lis­tä ja asian­tun­te­vaa.
Pal­ve­lu on todel­la asia­kas­läh­töis­tä, asiak­kaan ideat ja toi­veet
ote­taan hyvin huo­mioon toteu­tuk­ses­sa. Pal­ve­lu on nope­aa ja jous­ta­vaa.
Isom­mat­kin erät saa­daan val­miik­si hyvin­kin nopeal­la aika­tau­lul­la.
Pai­no­tuot­teet ovat laa­duk­kai­ta ja pai­na­tuk­set kes­tä­vät pesus­ta pesuun.
Emro­nin kans­sa on aina ilo asioi­da.

AJ-Ura­­koin­­ti Oy

Toi­mi­tus­joh­ta­ja, AJ-Ura­koin­ti Oy

Vaa­li­kam­pan­jas­sa meno on hek­tis­tä. Emro­nin kans­sa saim­me jous­ta­vas­ti ja nopeas­ti suun­ni­tel­tua kam­pan­ja­väen t‑paidat ja hei­jas­ta­val­la teks­til­lä olleet pipot. Tuot­teis­sa oli hinta/laatusuhde hie­nos­ti koh­dal­laan ja saim­me nii­den avul­la saim­me hyvää näky­vyyt­tä koko kam­­pan­­ja-ajan.

Hei­di Vil­ja­nen

Hei­di Vil­ja­nen

kan­san­edus­ta­ja, Kan­kaan­pää

Olem­me käyt­tä­neet Emro­nin pal­ve­lui­ta useas­ti vuo­sien var­rel­la. Olem­me tilan­neet asia­kas­lah­jo­ja, lip­pik­siä, kan­gas­kas­se­ja, pipo­ja ym. Tuot­teet ovat aina olleet laa­duk­kai­ta ja pai­no­jäl­ki tai bro­dee­raus moit­tee­ton­ta. Toi­mi­tuk­set ovat onnis­tu­neet nopeal­la­kin aika­tau­lul­la vaik­ka pai­noe­rät oli­si­vat olleet suu­ria­kin. Tuot­tei­den vali­koi­ma on laa­ja ja nyky­ai­kai­nen. Voim­me todel­la suo­si­tel­la Emro­nia muil­le­kin!

Jaak­ko Husa­ri

Jaak­ko Husa­ri

Esan Levy­ka­lus­te

Olem­me tilan­neet kak­si tuo­tet­ta, pei­lin ja kan­gas­kas­sin ja olleet molem­piin tyy­ty­väi­siä. Pal­ve­lu on pelan­nut erit­täin hyvin, kuvien ja logo­jen aset­te­lus­sa ja suun­nit­te­lus­sa (kii­tos Kris­ta) olem­me saa­neet kai­ken tar­vit­ta­van avun. Tilaam­me vas­tai­suu­des­sa­kin!

Pir­jo Tuo­mi

SAMK

Tila­sim­me klu­bil­le pai­ne­tut kau­lus­pai­dat Emro­nin kaut­ta. Saim­me pai­to­ja etu­kä­teen sovi­tuk­seen, kai­kil­le tuli oikea koko. Bro­dee­rauk­sen suun­nit­te­lus­sa he teki­vät pal­jon töi­tä ja saim­me vali­ta useas­ta eri vaih­toeh­dos­ta meil­le sopi­van. Hie­nos­ti toi­mit­tu!

Teu­vo Rosen­berg

Teu­vo Rosen­berg

Talo­neu­vo Rosen­berg

Pysy ajan tasalla ja liity postituslistalle

Saat ensimmäisen tilauksesi valmistuttua
lahjaksi mahtavan Cooler-repun.
Kuponki on voimassa 31.5.2021 saakka.

top