Visua­li­soi unel­ma­si ja brän­dää se tyy­lil­lä.

He ovat tyytyväisiä

Tuot­teet ovat laa­dul­li­ses­ti erit­täin hyviä. Pai­na­tuk­set ja bro­dee­rauk­set oli juu­ri sel­lai­sia kuin halusin ja sain pal­jon apua tuot­tei­den suun­nit­te­lun vii­meis­te­lys­sä Annilta.

Nea Lei­no

NEAN

Asia­kas­pal­ve­lu oli lois­ta­vaa. Valin­nois­sa autet­tiin, ja ehdo­tet­tiin vaih­toeh­to­ja, ja bro­dee­rauk­sis­ta lai­tet­tiin mal­le­ja tule­maan toi­vei­den mukaan. Pai­dat vie­lä lopuk­si toi­mi­tet­tiin hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti pai­kal­le, mui­den asia­kas­ta­paa­mis­ten osut­tua sopi­vas­ti toi­mi­tusa­jan­koh­taan. Voin läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la Emro­nia työvaatehankinnoissa!

Sari Sata­ma

Net­led Oy

Aivan lois­ta­vaa asia­kas­pal­ve­lua! Tuot­teet tuli­vat nopeas­ti peril­le juu­ri sel­lai­si­na kuin toivoin.

Taru Sato­pää

Pin­ta­re­mon­toin­ti Satopää

Olem­me käyt­tä­neet Emro­nin pal­ve­lui­ta jo yli kym­me­nen vuo­den ajan. Meil­le on tär­ke­ää, että voim­me kes­kus­tel­la ja suun­ni­tel­la tar­vit­se­mam­me kan­gas­mer­kit aina tilaus­koh­tai­ses­ti kul­loi­sen­kin käyt­tö­tar­peen mukaan. Värien vaih­to, koko­jen muut­ta­mi­nen ja kap­pa­le­mää­rät ovat aina onnis­tu­neet halua­mal­lam­me taval­la ja olem­me olleet erit­täin tyy­ty­väi­siä merk­kei­hin, jot­ka kes­tä­vät kovaa ammat­ti­käyt­töä. Asia­kas­pal­ve­lu aito­jen ihmis­ten kans­sa on vuo­sien saa­tos­sa ollut yksi syy, mik­si tilaam­me merk­kim­me Emronilta.

Jus­si Naskali

K‑U K9 ry

Pai­dat saa­pui­vat peril­le, ovat todel­la hie­not! Kii­tos pal­jon ystä­väl­li­ses­tä, muka­vas­ta ja jous­ta­vas­ta palvelusta.

Anni Savi­nie­mi

Pro­ject mana­ger — Hel­sin­gin tuomiokirkkoseurakunta

Etsis­ke­lyn jäl­keen saim­me Emro­nil­ta vaih­toeh­toi­sen takin kun HH:n tak­kia ei löy­ty­nyt mis­tään (lop­pu maa­han­tuo­jal­ta). Emro­nin kans­sa löy­tyi heti rat­kai­su mitä muut eivät tar­jon­neet. Tak­ki on ollut hyvä Roo­man tal­ves­sa ja pai­na­tus takis­sa oli juu­ri niin­kuin sovim­me. Myö­hem­min  olem­me tilan­neet hup­pa­rei­ta, housu­ja, t‑paitoja, kas­se­ja ja kyniä. Ylei­ses­ti ottaen kom­mu­ni­kaa­tio on ollut erit­täin help­poa ja nope­aa Annin kans­sa. Muu­tok­set on hal­lit­tu hyvin ja toi­mi­tuk­set ulko­mail­la, Roo­maan ovat onnis­tu­neet hienosti.

Annuk­ka Tarvainen

Depu­ty Pro­ject Mana­ger, Nes­te Corporation

Saim­me erit­täin asian­tun­te­vaa pal­ve­lua eri mate­ri­aa­leis­ta ja vaih­toeh­dois­ta. Mal­lit oli­vat hyvin esil­lä ja sovi­tet­ta­vis­sa, toi­mi­tus oli nopea ja jous­ta­va. Olem­me erit­täin tyy­ty­väi­siä laa­duk­kai­siin t‑paitoihin, puu­vil­la­kas­sei­hin ja tak­kei­hin joi­den ulko­näön kruu­na­si upea ruusu­kul­ta­pai­na­tus. Tulem­me var­mas­ti tilaa­maan teil­tä toi­sen­kin kerran.

Kir­si Tammi

Kir­si Tammi

valo­ku­vaa­ja, Stu­dio Safir

Emro­nis­sa pal­ve­lu on aina ilois­ta, ystä­väl­lis­tä ja asiantuntevaa.
Pal­ve­lu on todel­la asia­kas­läh­töis­tä, asiak­kaan ideat ja toiveet
ote­taan hyvin huo­mioon toteu­tuk­ses­sa. Pal­ve­lu on nope­aa ja joustavaa.
Isom­mat­kin erät saa­daan val­miik­si hyvin­kin nopeal­la aikataululla.
Pai­no­tuot­teet ovat laa­duk­kai­ta ja pai­na­tuk­set kes­tä­vät pesus­ta pesuun.
Emro­nin kans­sa on aina ilo asioida.

AJ-Ura­­koin­­ti Oy

Toi­mi­tus­joh­ta­ja, AJ-Ura­koin­ti Oy

Vaa­li­kam­pan­jas­sa meno on hek­tis­tä. Emro­nin kans­sa saim­me jous­ta­vas­ti ja nopeas­ti suun­ni­tel­tua kam­pan­ja­väen t‑paidat ja hei­jas­ta­val­la teks­til­lä olleet pipot. Tuot­teis­sa oli hinta/laatusuhde hie­nos­ti koh­dal­laan ja saim­me nii­den avul­la saim­me hyvää näky­vyyt­tä koko kampanja-ajan.

Hei­di Viljanen

Hei­di Viljanen

kan­san­edus­ta­ja, Kankaanpää

Olem­me käyt­tä­neet Emro­nin pal­ve­lui­ta useas­ti vuo­sien var­rel­la. Olem­me tilan­neet asia­kas­lah­jo­ja, lip­pik­siä, kan­gas­kas­se­ja, pipo­ja ym. Tuot­teet ovat aina olleet laa­duk­kai­ta ja pai­no­jäl­ki tai bro­dee­raus moit­tee­ton­ta. Toi­mi­tuk­set ovat onnis­tu­neet nopeal­la­kin aika­tau­lul­la vaik­ka pai­noe­rät oli­si­vat olleet suu­ria­kin. Tuot­tei­den vali­koi­ma on laa­ja ja nyky­ai­kai­nen. Voim­me todel­la suo­si­tel­la Emro­nia muillekin!

Jaak­ko Husari

Jaak­ko Husari

Esan Levy­ka­lus­te

Olem­me tilan­neet kak­si tuo­tet­ta, pei­lin ja kan­gas­kas­sin ja olleet molem­piin tyy­ty­väi­siä. Pal­ve­lu on pelan­nut erit­täin hyvin, kuvien ja logo­jen aset­te­lus­sa ja suun­nit­te­lus­sa (kii­tos Kris­ta) olem­me saa­neet kai­ken tar­vit­ta­van avun. Tilaam­me vastaisuudessakin!

Pir­jo Tuomi

SAMK

Tila­sim­me klu­bil­le pai­ne­tut kau­lus­pai­dat Emro­nin kaut­ta. Saim­me pai­to­ja etu­kä­teen sovi­tuk­seen, kai­kil­le tuli oikea koko. Bro­dee­rauk­sen suun­nit­te­lus­sa he teki­vät pal­jon töi­tä ja saim­me vali­ta useas­ta eri vaih­toeh­dos­ta meil­le sopi­van. Hie­nos­ti toimittu!

Teu­vo Rosenberg

Teu­vo Rosenberg

Talo­neu­vo Rosenberg

Olem­me valin­neet vakio­toi­mit­ta­jak­sem­me Emro­nin, aina kaik­ki onnis­tuu, oli sit­ten kyse kii­rei­ses­tä aika­tau­lus­ta, eri­koi­ses­ta tuot­tees­ta tai mie­li­ku­vi­tuk­sel­li­ses­ta toteu­tuk­ses­ta. Yhteis­työ­kump­pa­ni­na Emro­niin voi todel­la­kin luottaa!

San­te­ri Kyrövaara

San­te­ri Kyrövaara

Fra­mill
top