Miten voim­me palvella?

Bro­dee­rauk­set

Bro­dee­rauk­set

Kun haluat edus­tus­teks­tii­leil­le arvok­kuut­ta ja kes­tä­vyyt­tä, suo­sit­te­le­mam­me valin­ta on bro­dee­raus! Bro­dee­rauk­seen sovel­tuu mel­kein mikä tahan­sa teks­tii­li. Bro­dee­raus­jäl­ki on aina laa­du­kas­ta ja kes­tä­vää: kuva ei haa­lis­tu eikä irtoa ja se kes­tää var­mas­ti hyvä­laa­tui­se­na koko teks­tii­lin eliniän.

Bro­dee­raam­me suo­raan vaat­tei­siin, mut­ta teem­me myös irto­merk­ke­jä, jot­ka voi­daan myö­hem­min ommel­la lopul­li­seen tuot­tee­seen. Bro­dee­raam­me pää­sään­töi­ses­ti meil­tä han­kit­tui­hin tuot­tei­siin, mut­ta bro­dee­rauk­seen voit tuo­da myös oman kan­kaan tai vaatteen.

Läm­pö­siir­to­pai­na­tuk­set

Läm­pö­siir­to­pai­na­tuk­set

Siir­to­pai­na­tus sopii erin­omai­ses­ti ohuil­le kan­kail­le, kuten tek­ni­siin urhei­lu­pai­toi­hin tai kuo­ri­tak­kei­hin, mut­ta pai­na­tuk­sia voi­daan teh­dä myös mel­kein mihin tahan­sa teks­tii­li­tuot­tee­seen. Tuo­tet­ta vali­tes­sa suun­nit­te­lem­me aina asiak­kaan kans­sa mil­lai­nen merk­kaus on sopivin.

Käy­täm­me kor­kea­laa­tui­sia mate­ri­aa­le­ja, jot­ka kes­tä­vät pesua. Sopi­vin pai­na­tus­ma­te­ri­aa­li vali­taan tuot­teen käy­tön mukaan. Pai­na­tuk­set kes­tä­vät 60–85°C pesun ja lai­tos­pe­suun mene­vil­le työ­vaat­teil­le käy­täm­me kemial­li­sen ja teol­li­sen pesun sekä kui­vauk­sen kes­tä­viä lämpösiirtokuvia.

Tar­ra­tuo­tan­to

Tar­ra­tuo­tan­to

Val­mis­tam­me laa­duk­kaat ikku­na­tar­rat sisä- ja ulko­käyt­töön. Tar­ro­ja saa joko yksi­vä­ri­se­nä lei­kat­tu­na, tai neli­vä­ri­tu­los­tet­tu­na ja lei­kat­tu­na. Vali­koi­mis­sa myös autoi­hin sovel­tu­via tar­ro­ja. Tar­rat toi­mi­te­taan asiak­kaal­le val­miik­si lei­kat­tu­na siir­to­kal­vol­le asennettuna.

Graa­fi­nen suunnittelu

Graa­fi­nen suunnittelu

Logo­jen päi­vi­tys ja suun­nit­te­lu graa­fi­sen ohjeis­ton kans­sa tai ilman, käyn­ti­kort­tien ja esit­tei­den suun­nit­te­lu, mitä vain tar­vit­set yri­tyk­se­si visu­aa­li­sen ilmeen vah­vis­ta­mi­seen! Uute­na pal­ve­lu­nam­me tar­joam­me graa­fis­ta suun­nit­te­lua. Teem­me yhteis­työ­tä pai­kal­li­sen pai­no­pal­ve­lun kans­sa, joten pai­no­tuot­teet saat meil­lä ideas­ta val­miik­si tuot­teek­si asti!

top