Emron Oy verk­ko­kau­pan toimitusehdot

1. SOVELTAMISALA

Näi­tä ylei­siä sopi­museh­to­ja sovel­le­taan Emron Oy:n (myöh. toi­mit­ta­ja) ja tilaa­jan väli­seen tava­ran kaup­paan. Näi­tä ehto­ja sovel­le­taan, mikä­li osa­puo­let eivät kir­jal­li­ses­ti toi­sin sovi.

2. TILAAJA

Tilaa­ja­na voi olla ainoas­taan yri­tys tai nii­hin rin­nas­tet­ta­va rekis­te­röi­ty orga­ni­saa­tio (esim. yhdis­tys, seu­ra­kun­nat, kunnat).

3. TILAUS, TARJOUS JA SOPIMUKSEN SYNTY

Tilaa­ja voi lähet­tää tilauk­sen verk­ko­kau­pan kaut­ta, jol­loin tilauk­ses­ta syn­tyy sopi­mus, kun toi­mit­ta­ja vah­vis­taa tilauk­sen tilaa­jan ilmoit­ta­maan säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen. Toi­mit­ta­jan tar­jous teh­dään sitou­muk­set­ta väli­myyn­tieh­doin. Toi­mit­ta­jan tar­jouk­ses­ta syn­tyy sopi­mus, kun tilaa­ja on hyväk­sy­nyt tar­jouk­sen kir­jal­li­ses­ti tai säh­kö­pos­tit­se ja toi­mit­ta­ja vah­vis­taa tilauk­sen tilaa­jan ilmoit­ta­maan säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen. Toi­mit­ta­jal­la on oikeus tar­kis­taa tilaa­jan luot­to­tie­dot ja peruut­taa tilaus.

4. HINNAT JA MAKSUEHDOT

Tuot­tei­den hin­nat ovat verk­ko­kau­pas­sam­me alv 0 %. Elin­tar­vik­kei­den hin­taan lisä­tään alv 14 %, elin­tar­vik­kei­den pai­na­tuk­sen työ­ka­lun, vesi­pul­lo­jen pan­tin ja rah­din hin­taan lisä­tään alv 24 %. Mui­den kuin elin­tar­vi­ke­tuot­tei­den hin­taan lisä­tään alv 24 %. Kaik­kien tuot­tei­den las­kun sum­maan lisä­tään rah­ti­ku­lut. Toi­mit­ta­ja varaa toi­mi­tuk­siin 15 % ali — tai yli­mää­rän toi­mi­tus­mah­dol­li­suu­den. Toi­mit­ta­jal­la on oikeus tar­kis­taa hin­ta, mikä­li oiko­ve­dok­sen hyväk­sy­mi­nen kes­tää yli kak­si viik­koa. Tilaus las­ku­te­taan, kun tava­ra on läh­te­nyt toi­mit­ta­jal­ta tai toi­mit­ta­jan ali­hank­ki­jal­ta tilaa­jal­le. Las­kun mak­sueh­to on 14 päi­vää las­kun päi­väyk­ses­tä. Mak­sun vii­väs­tyes­sä peri­tään vii­väs­tys­kor­koa 7 % las­kun mukai­ses­ta erä­päi­väs­tä lukien. Toi­mit­ta­jal­la on lisäk­si oikeus periä koh­tuul­li­set perin­tä­ku­lut. Toi­mit­ta­jal­la on oikeus vaa­tia tilauk­ses­ta ennakkomaksu.

5. TOIMITUSAIKA

Toi­mit­ta­ja antaa tilaus­vah­vis­tuk­ses­sa arvion toi­mi­tusa­jas­ta. Mikä­li tuot­tee­seen on tilat­tu tilaa­jan logo tai muu eri­tyi­so­mi­nai­suus, toi­mi­tusai­ka las­ke­taan sii­tä, kun tilaa­ja on hyväk­sy­nyt oiko­ve­dok­sen. Toi­mit­ta­ja ei vas­taa arvioi­dun toi­mi­tusa­jan ylit­ty­mi­ses­tä, mikä­li tilaa­ja ei ole hyväk­sy­nyt oiko­ve­dos­ta. Mikä­li toi­mit­ta­ja on vaa­ti­nut ennak­ko­mak­sua, suo­ri­tus pitää olla mak­set­tu­na ennen kuin toi­mi­tus­ta aloi­te­taan. Toi­mit­ta­ja ei vas­taa arvioi­dun toi­mi­tusa­jan ylit­ty­mi­ses­tä, mikä­li tilaa­ja ei ole mak­sa­nut ennak­ko­mak­sua erä­päi­vään men­nes­sä. Mikä­li tava­ran toi­mit­ta­mi­nen vii­väs­tyy yli 14 päi­vää arvioi­dus­ta toi­mi­tusa­jas­ta toi­mit­ta­jas­ta joh­tu­vis­ta syis­tä, toi­mit­ta­ja on vel­vol­li­nen suo­rit­ta­maan tilaa­jal­le vii­väs­tys­sak­koa 0,5 % vii­väs­ty­neen toi­mi­tus­osan hin­nas­ta kul­ta­kin päät­ty­väl­tä täy­del­tä vii­kol­ta, kui­ten­kin enin­tään 10 % vii­väs­ty­neen toi­mi­tus­osan hin­nas­ta. Vii­väs­tys­sak­ko on ainoa seu­raa­mus vii­väs­tyk­ses­tä. Mikä­li tava­ran toi­mit­ta­mi­nen vii­väs­tyy tilaa­jas­ta joh­tu­vas­ta syys­tä ja toi­mit­ta­ja on esty­nyt suo­rit­ta­mas­ta toi­mi­tus­ta, toi­mit­ta­jal­la on oikeus las­kut­taa toimitus.

6. OMISTUSOIKEUS JA VAARANVASTUU

Omis­tusoi­keus tava­raan siir­tyy tilaa­jal­le, kun sen hin­ta on koko­nai­suu­des­saan mak­set­tu toi­mit­ta­jal­le. Vaa­ran­vas­tuu tava­raan siir­tyy tilaa­jal­le, kun tilaa­ja on vas­taa­not­ta­nut tavaran.

7. PERUUTTAMINEN, PALAUTTAMINEN JA PURKU

Tilaa­jal­la ei ole peruu­tusoi­keut­ta, kun sopi­mus on syn­ty­nyt. Tilaa­jal­la ei ole palau­tusoi­keut­ta. Toi­mit­ta­jal­la on oikeus pur­kaa sopi­mus päät­ty­mään heti, mikä­li tilaa­ja hakeu­tuu yri­tys­sa­nee­rauk­seen tai tilaa­jaa hae­taan kon­kurs­siin tai tilaa­ja muu­toin tode­taan varat­to­mak­si. Toi­mit­ta­jal­la on myös oikeus pur­kaa sopi­mus, mikä­li tilaa­ja ei mak­sa vaa­dit­tua ennak­ko­mak­sua erä­päi­vään men­nes­sä. Toi­mit­ta­jal­la on oikeus pur­kaa tilaus, jos tilaa­ja ei hyväk­sy oiko­ve­dos­ta kuu­kau­den sisäl­lä tilauk­ses­ta. Pur­ka­mi­nen tapah­tuu toi­mit­ta­jan kir­jal­li­sel­la ilmoituksella.

8. VIRHEVASTUU

Tuot­tees­sa on vir­he, ellei tava­ra vas­taa sitä, mitä sopi­muk­ses­sa on sovit­tu. Vir­he­vas­tuu ei kata nor­maa­lia kulu­mis­ta, eikä tilaa­jan tai kol­man­nen osa­puo­len toi­min­nas­ta aiheu­tu­vaa vahin­koa. Tilaa­jan on ilmoi­tet­ta­va vir­hees­tä toi­mit­ta­jal­le 3 työ­päi­vän kulues­sa tava­ran vas­taa­not­ta­mi­ses­ta. Toi­mit­ta­jan vir­he­vas­tuu on 2 kuu­kaut­ta tuot­teen luo­vu­tuk­ses­ta. Toi­mit­ta­jal­la on vir­heen joh­dos­ta oikeus toi­mit­taa tava­ra uudes­taan tai kor­ja­ta vir­he tai toi­mit­ta­jan har­kin­nan mukaan palaut­taa tuot­tees­ta mak­set­tu hin­ta tilaa­jal­le. Täs­sä lue­tel­tu vir­he­vas­tuu on ainoa seu­raa­mus tuot­tees­sa ollees­ta virheestä.

9. VASTUU VAHINGOSTA

Toi­mit­ta­ja vas­taa aiheut­ta­mas­taan välit­tö­mäs­tä vahin­gos­ta kor­kein­taan tava­ran myyn­ti­hin­taan saak­ka. Osa­puo­let eivät ole vel­vol­li­sia kor­vaa­maan toi­sil­leen aiheu­tu­nei­ta välil­li­siä vahin­ko­ja, kuten tuo­tan­to­tap­pioi­ta, saa­mat­ta jää­nyt­tä voit­toa tai muu­ta talou­del­lis­ta seu­ran­nais­va­hin­koa. Kul­je­tuk­sen aika­na tapah­tu­nees­ta vahin­gos­ta toi­mit­ta­ja on vas­tuus­sa vain, jos rah­ti­kir­jas­sa on mai­nin­ta tuot­teen tai pak­kauk­sen vau­rioi­tu­mi­ses­ta (vas­taa­not­ta­ja on tava­raa vas­taa­not­taes­saan teh­nyt mer­kin­nän kul­je­tus­liik­keen rah­ti­kir­jao­saan). Mikä­li tilaa­ja on itse tilan­nut kul­je­tuk­sen (tilaa­jan rah­ti­so­pi­mus­nu­me­rol­la tilat­tu kul­je­tus), ja mak­saa sen kul­je­tus­liik­keel­le, tilaa­jal­la on vel­vol­li­suus esit­tää vaa­ti­muk­set kul­je­tus­liik­keel­le kul­je­tuk­sen aika­na tapah­tu­nees­ta vahingosta.

10. YLIVOIMAINEN ESTE

Toi­mit­ta­ja ei ole vel­vol­li­nen täyt­tä­mään sopi­mus­ta, jos se koh­taa yli­voi­mai­sen esteen, jota se ei voi koh­tuu­del­la voit­taa. Toi­mit­ta­ja ei ole vel­vol­li­nen kor­vaa­maan tilaa­jal­le yli­voi­mai­sen esteen koh­dal­la tilaa­jal­le aiheu­tu­vaa vahin­koa tai kus­tan­nuk­sia, ja on oikeu­tet­tu pur­ka­maan sopimuksen.

11. MUUTOKSET

Sopi­mus­ta voi­daan muut­taa vain osa­puol­ten väli­sel­lä kir­jal­li­sel­la sopimuksella.

12. ILMOITUKSET

Toi­mit­ta­jal­la on oikeus teh­dä sopi­mus­suh­tee­seen liit­ty­vät ilmoi­tuk­set asiak­kaan tilauk­sen yhtey­des­sä ilmoit­ta­maan osoit­tee­seen tai säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen. Tilaa­jan tulee teh­dä sopi­mus­suh­tee­seen liit­ty­vät ilmoi­tuk­set osoit­tee­seen Emron Oy, Teh­taan­ka­tu 16, 38700 Kan­kaan­pää tai säh­kö­pos­tit­se toimisto(at)emron.fi.

13. REKLAMAATIO JA RIITOJEN RATKAISU

Tilaa­ja on vel­vol­li­nen tar­kas­ta­maan tuot­teen vas­taa­no­tet­taes­sa. Tilaa­jal­la on vel­vol­li­suus tar­kis­taa pak­kaus. Pak­kauk­sen vau­rioi­tu­mi­nen on mer­kit­tä­vä tava­raa vas­taa­no­tet­taes­sa rah­ti­kir­jaan. Rekla­maa­tio on esi­tet­tä­vä 8 päi­vän kulues­sa las­kun päi­väyk­ses­tä. Rekla­maa­tio on teh­tä­vä kir­jal­li­ses­ti. Toi­mit­ta­jan ja tilaa­jan väli­seen sopi­muk­seen liit­ty­vät eri­mie­li­syy­det pyri­tään ensi­si­jai­ses­ti rat­kai­se­maan osa­puol­ten väli­sin neu­vot­te­luin. Ellei neu­vot­te­lut joh­da sovin­toon, sopi­muk­seen liit­ty­vät rii­tai­suu­det rat­kais­taan toi­mit­ta­jan koti­pai­kan kärä­jä­oi­keu­des­sa tai tilaa­jan koti­pai­kan kärä­jä­oi­keu­des­sa. Mikä­li tilaa­jan koti­paik­ka ei ole Suo­mes­sa, rii­tai­suu­det käsi­tel­lään toi­mit­ta­jan koti­pai­kan käräjäoikeudessa.

Emron Oy

Mak­su­ta­vat

Chec­kout on sinul­le tur­val­li­nen mak­su­ta­pa. Meil­lä on Finans­si­val­von­nan myön­tä­mä mak­su­lai­tos­toi­mi­lu­pa. Pal­ve­lu on Chec­kout Fin­land Oy:n (y‑tunnus 2196606–6) yllä­pi­tä­mä ja Chec­kout Fin­land Oy on osa OP Ryhmää.

Chec­kout-mak­sun­vä­li­tys­pal­ve­lu välit­tää mak­susi kaup­pi­aal­le. Mikä­li tiliot­teel­la­si tai luot­to­kort­ti­las­kul­la­si näkyy Chec­kout Fin­land Oy, olem­me välit­tä­neet maksusi.

Verk­ko­kaup­pa toi­mii tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den mark­ki­noi­ja­na sekä tuot­tei­den toi­mit­ta­ja­na asiak­kaal­le. Verk­ko­kaup­pa huo­leh­tii kaup­paan liit­ty­vis­tä laki­sää­tei­sis­tä sekä itse mää­rit­te­le­mis­tään muis­ta vel­voit­teis­ta. Mikä­li haluat rekla­moi­da tai palaut­taa tuot­teen, sinun kan­nat­taa olla yhtey­des­sä suo­raan verk­ko­kaup­paan, jos­ta tuo­te on tilattu.

Pank­ki­mak­sut

Käy­tös­sä­si on kaik­kien suo­ma­lais­ten pank­kien mak­su­pai­nik­keet. Voit mak­saa Aktian, Dans­ke Ban­kin, Han­dels­ban­ke­nin, Nor­dean, Oma Sääs­tö­pan­kin, Osuus­pan­kin, POP-pan­kin, Sääs­tö­pan­kin, S‑pankin ja Ålands­ban­ke­nin maksupainikkeilla.

Mak­sun­vä­li­tys­pal­ve­lun toteut­ta­ja­na ja mak­su­pal­ve­lun­tar­joa­ja­na toi­mii Payt­rail Oyj (2122839–7) yhteis­työs­sä suo­ma­lais­ten pank­kien ja luot­to­lai­tos­ten kans­sa. Payt­rail Oyj näkyy mak­sun saa­ja­na tiliot­teel­la tai kort­ti­las­kul­la ja välit­tää mak­sun kaup­pi­aal­le. Payt­rail Oyj:llä on mak­su­lai­tok­sen toi­mi­lu­pa. Rekla­maa­tio­ta­pauk­sis­sa pyy­däm­me otta­maan ensi­si­jai­ses­ti yhteyt­tä tuot­teen toimittajaan.

Payt­rail Oyj, y‑tunnus: 2122839–7
Inno­va 2
Luta­ko­nau­kio 7
40100 Jyväskylä
www.paytrail.com 

Mak­su­toi­mek­sian­to­pal­ve­lua käyt­täes­sä­si sinua sitoo seu­raa­vat ehdot: Mak­su­toi­mek­sian­to­pal­ve­lun ehdot. (english)

Luot­to­kort­ti­mak­sut

Voit mak­saa verk­ko­kau­pas­sa Visa‑, Visa Debit‑, Visa Electron‑, MasterCard‑, Debit Mas­terCard — ja Ame­rican Express ‑kor­teil­la. Verk­ko­kau­pas­sa ovat käy­tös­sä kan­sain­vä­li­set Veri­fied by Visa -, Mas­terCard Secu­reCo­de — ja Ame­rican Express Safe­Key ‑toden­ta­mis­pal­ve­lut. Chec­kout näkyy mak­sun saa­ja­na kort­ti­las­kul­la ja välit­tää asiak­kaan mak­sa­man mak­su­kort­ti­mak­sun suo­raan kaup­pi­aal­le. Kort­ti­mak­sa­mi­nen tapah­tuu tur­val­li­ses­ti suo­ja­tul­la mak­su­lo­mak­keel­la eikä mak­su­kor­tin tie­to­ja tal­len­ne­ta verk­ko­kau­pan järjestelmiin.

Mobii­li­mak­su­ta­vat

Mobii­li­mak­su­ta­vat Pivo, Mobi­le­Pay ja Siir­to ovat sovel­luk­ses­sa toi­mi­via pal­ve­lui­ta, joil­la voi mak­saa verk­ko-ostok­sia tili­siir­to­na tilil­tään tai kort­ti­mak­su­na kor­til­taan hyväk­sy­mäl­lä mak­sun kysei­ses­sä sovel­luk­ses­sa. Pivol­la onnis­tu­vat lisäk­si Siir­to-mak­sut, jol­loin mak­sun voi hyväk­syä mis­sä tahan­sa Siir­toa tuke­vas­sa sovelluksessa.

Pivo
Käyt­tö­eh­dot ovat tar­jol­la Pivon sivuilla.
Mobi­le­Pay
Mak­sueh­dot ovat tar­jol­la Mobi­le­Payn sivuilla.
 Siirto
Siir­to-mak­sui­hin sovel­let­ta­vat ehdot:

Las­ku- ja osamaksupalvelut

Las­ku- ja osa­mak­su­pal­ve­lui­ta Payt­rai­lin kaut­ta tar­joa­vat OP, Col­lec­tor, Jous­to ja Mash (ent. Euro­loan). Col­lec­tor tar­jo­aa las­ku- ja osa­mak­su­vaih­toeh­don myös yritysasiakkaille.

Luet­han vie­lä rahoi­tus­yh­tiö­koh­tai­set tar­kem­mat ehdot, jot­ka näet hyväk­syes­sä­si mak­sun. Kun hyväk­syt mak­sun, hyväk­syt samal­la rahoi­tus­yh­tiön ehdot.

Col­lec­tor
Jous­to
OP Osta laskulla
After­Pay
top